Uvek i samo – original VDO

Tahografski
listići

  • Precizna debljina i sastav papira
  • Nema papirne prašine koja uzrokuje kvarove na tahografu

Naše radno okruženje je svakako promenio DTCO®, te smo se, prirodno, svi okrenuli izazovima koje on donosi, a smanjili interesovanje i trud koji ulažemo u asortiman robe analognih tahografa. Međutim, ne smemo zaboraviti činjenicu da su analogni tahografi još uvek dominantni na našem tržištu, sa udelom od oko 75%. Proizvođač VDO, preko svoje mreže ovlašćenih servisa, prati statistiku kvarova i njihovih uzroka, a dugogodišnje iskustvo je pokazalo da je jedan od glavnih uzročnika kvarova analognih tahografa upotreba nekvalitetnog tahografskog listića:

  • Originalni VDO tahografski listić je tačno određene debljine i sastava, što su nemački inženjeri precizno uskladili sa pogonskim mehanizmom listića u tahografu.
  • Svi ostali tahografski listići nisu predviđene debljine i sastava za VDO uređaje.
  • Njihovom upotrebom se stvara fina papirna prašina, koja u najvećem broju slučajeva uzrokuje kvarove na mehanizmu pisača, satnom mehanizmu za pogon tahografskih listića ili na preciznom mehanizmu za transport listića unutar tahografa.

700
RSD
Poređenja radi, cena jedne kutije (100 komada) VDO originalnih tahografskih listića iznosi oko 700 dinara. Za godinu dana, vozilo prosečno potroši 2,5 kutije listića, što je trošak od 1.750 dinara godišnje po vozilu.

10.000
RSD
Međutim, cena popravke jednog ovakvog kvara na analognom tahografu, u zavisnosti od nanete štete, iznosi najmanje 10.000 dinara. Sasvim je izvesno da će do ovakvog kvara pre ili kasnije doći, a da pritom niko ne garantuje da se to neće desiti i više puta godišnje.

 

Jasna je nesrazmernost rizika kod kvarova na analognim tahografima naspram navodne uštede koja se ostvaruje kupovinom plagijata i nekvalitetnih tahografskih listića, što zapravo predstavlja svesno unošenje uzročnika kvara u potpuno ispravan aparat.

Toliki rizik se ne isplati zarad minimalne i kratkotrajne uštede. Sačuvajte kvalitet koji već imate - koristite samo VDO tahografske listiće.

Pozovite nas odmah i bolje se raspitajte o paketima VDO tahografskih listića:

Popunite polja ako želite da napismeno dobijete više informacija o VDO tahografskim listićima: